MODULE QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Quản trị sản xuất chính là chìa khóa thành công của mỗi Doanh nghiệp. Không chỉ đồng bộ hóa toàn bộ quy trình, tối ưu các nguồn lực, phân hệ quản trị sản xuất còn góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát được chi phí trong các quy trình sản xuất giúp Doanh nghiệp kịp thời đáp ứng nhu cầu, tốc độ phát triển của thị trường và mang lại lợi nhuận. Phần mềm tích hợp các tính năng nổi bật bao gồm: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, Quản lý năng lực sản xuất, Lập kế hoạch sản xuất, Lệnh sản xuất, Quản lý quá trình sản xuất, Thống kê công đoạn sản xuất, Kiểm soát chất lượng sản phẩm, kết nối với các phân hệ khác trong quá trình vận hành và có hệ thống báo cáo phân tích đa dạng, nhiều chiều thông tin

Quy trình tổng quát
GIẢI PHÁP CHI TIẾT


 


Lập kế hoạch sản xuất

Bắt đầu từ việc xác định và tổng hợp nhu cầu sản xuất từ các nguồn sản xuất khác nhau như đơn hàng, sản xuất theo dự báo,.. thông qua quá trình kiểm tra năng lực sản xuất, tính toán thời gian cần thiết cho sản xuất, số lượng tồn kho của hàng bán cũng như vật tư cho sản xuất của từng thành phẩm, bán thành phẩm. Hệ thống hỗ trợ tính toán để lên được thời gian sản xuất tối ưu, kể cả đối với các nhà máy không gần nhau về mặt địa lý. Việc lập kế hoạch sản xuất tổng thể dễ dàng giúp cho việc điều chuyển nguyên vật liệu, tận dụng các nguồn lực hiệu quả và hợp lý nhất

Hê thống tự động lên các lệnh sản xuất từ kế hoạch theo các đơn hàng hoặc khách hàng. Hỗ trợ người dùng tự động gộp quy trình và phân công lệnh sản xuất cho các bộ phận nhằm giảm bớt thời gian và công sức của người dùng.


Xác định nhu cầu nguyên vật liệu

Dựa vào Kế hoạch sản xuất, phân tích năng lực và nguồn lực của hệ thống để  xác định được nhu cầu nguyên vật liệu. Muốn vậy, cần phải tổng hợp được thông tin từ nhiều nguồn từ bảng định mức NVL (B.O.M), các đơn mua hàng dở dang, các Lệnh sản xuất dở dang, số liệu tồn kho NVL, thời gian cung ứng vật tư hàng hóa,... để tính toán khả năng cung ứng của nguyên vật liệu và các nguồn lực khác.


 


Quản lý thông tin các công đoạn sản xuất

Hệ thống cho phép hiển thị các số liệu sản xuất trong từng ngày và từ các công đoạn khác nhau của quy trình sản xuất bao gồm cả quản lý hàng gia công. Chức năng này sẽ ghi chép lại tất cả NVL xuất ra cho sản xuất tại mỗi công đoạn sản xuất ở mỗi thời điểm nhất định, thống kê sản lượng và nhân công tham gia sản xuất theo từng ngày của từng công đoạn, sản phẩm hoàn thành của mỗi công đoạn và tính luôn chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm hay từng lệnh sản xuất (chi phí dở dang). Với tính năng này, bộ phận Điều độ sản xuất luôn có số liệu chính xác về việc nhập/xuất NVL, thành phẩm, giúp cân đối năng lực sản xuất thực tế so với mục tiêu và nâng cao khả năng quản lý điều độ sản xuất

Tích hợp

Phân hệ quản trị sản xuất được tích hợp với các phân hệ Bán hàng- xác định nhu cầu từ các đơn hàng, phân hệ Mua hàng - lập các yêu cầu mua hàng khi NVL không đủ để sản xuất; quản lý kho- NVL trong quá trình sản xuất xuất ra phân xưởng và thành phẩm được nhập kho, và phân hệ Kế toán.

Báo cáo sản xuất

Phân hệ quản trị sản xuất cung cấp thông tin chi tiết của quá trình sản xuất đến từng lệnh sản xuất, từng công đoạn, bộ phận tham gia là dữ liệu đầu vào đầy đủ để xây dựng hệ thống báo cáo đa dạng giúp người dùng theo dõi và quản lý hiệu quả quá trình sản xuất của doanh nghiệp.