MODULE TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Là phân hệ cuối cùng trong quy trình hoạt động của một Doanh nghiệp, là sự tiếp nối các hoạt động mua hàng, bán hàng, quản lý kho. Nhờ sự liên kết chặt chẽ trong cùng một hệ thống nên dữ liệu luôn được liên thông giúp giảm thiểu tối đa thời gian nhập liệu, giảm thủ tục giấy tờ, tăng độ chính xác cũng như đảm bảo tính tức thời của dữ liệu trong mọi thời điểm. Ban quản trị cũng dễ dàng nắm rõ tình hình tài chính của Doanh nghiệp trong mọi thời điểm để chủ động trong việc lên kế hoạch sản xuất và kinh doanh

Quy trình tổng quát
GIẢI PHÁP CHI TIẾT


 
Quản lý kế hoạch tài chính

- Kế hoạch doanh thu
- Kế hoạch chi phí
- Kế hoạch dòng tiền thu
- Kế hoạch dòng tiền chi
- Kế hoạch đáo hạn ngân hàng

Quản lý công nợ

- Quản lý hạn mức tín dụng theo khách hàng và hạn mức tín dụng của nhà cung cấp, cảnh báo và không cho phép bán hàng tiếp đối với khách hàng vượt hạn mức công nợ
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả chi tiết theo khách hàng, nhà cung cấp
- Theo dõi tuổi nợ phải thu, phải trả. Gửi cảnh báo đến các phân hệ khác khi bán hàng, mua hàng sản xuất
- Theo dõi công nợ chi tiết theo nhân viên kinh doanh
- Theo dõi hoa hồng bán hàng

Quản lý khế ước vay

- Cập nhật khế ước vay
- Báo cáo khế ước vay
- Bảng kê lãi vay ngân hàng
- Báo cáo chi tiết tình hình tiền vay
- Tổng hợp các khế ước đến và quá hạn – Cảnh báo thời gian đến hạn nợ phải trả

Quản lý ngân sách theo hiệu quả sản xuất

Quản lý ngân sách chi phí, phân tích chi phí theo trung tâm phí và khoản mục phí (chi phí marketing, chi phí công tác phí, chi phí tiếp khách, chi phí nhân sự, ...)
Quy trình tài chính chặt chẽ

- Giá thành được tính toán theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất, kế thừa các thông tin chi tiết từ phân hệ sản xuất
- Phân tích biến động giá thành thực tế so với kế hoạch
- Phân tích nguyên nhân gây tăng/giảm giá thành theo khoản mục và các yếu tố

Báo cáo tài chính

- Báo cáo nhập xuất tồn vật tư
- Báo cáo công nợ
- Báo cáo Tổng kết tài khoản
- Bảng tổng kết tài sản
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Các báo cáo quản trị theo yêu cầu

Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

- Bảng phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản (KPIs)
- Bảng phân tích cơ cấu tài sản
- Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn
- Bảng phân tích doanh thu - chi phí lợi nhuận

- Bảng phân tích doanh thu – chi phí - lợi nhuận