MODULE NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG

Human resources and salary usually take up a lot of time and pressure on progress. Now that all human and production metrics are recorded and calculated in real-time, payroll and HR management becomes light and fast.

Quy trình tổng quát
GIẢI PHÁP CHI TIẾT
Hoạch định nhận sự

Quản lý tuyển dụng, đào tạo

Quản lý hố sơ nhân sự (Tên, Liên hệ, Bằng cấp …)

Quản lý lương

Quản lý bảo hiểm, phúc lợi

Các báo cáo liên quan