MODULE QUÁN LÝ TÀI SẢN

Cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị luôn là yếu tố quan trọng đối với một doanh nghiệp sản xuất. Giải pháp VERP cung cấp tính năng quản lý các loại tài sản và kết nối số liệu với các hoạt động có liên quan giúp cho công việc tính toán chi phí hoạt động chính xác hơn, chủ động trong công tác duy tu bảo trì để đảm bảo quá trình sản xuất luôn suôn sẻ.

Quy trình tổng quát
GIẢI PHÁP CHI TIẾT
Nhập khẩu danh sách tài sản (Nhập liệu, Import Excel)

Lập kế hoạch mua sắm

Đề nghị trang cấp tài sản

Duyệt đăng kí

Theo dõi tài sản mới đưa vào sử dụng(Ghi tăng tài sản)

Xử lý tài sản, giảm tài sản(Ghi giảm tài sản)

Quản lý thay đổi thông tin sản phẩm trong quá trình sử dụng

Tính hao mòn/khấu hao tài sản

Đánh giá lại tại sản

Kiểm kê tài sản

Bảo dưỡng tài sản

Báo cáo