MODULE NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG

Công tác nhân sự và tiền lương thông thường chiếm nhiều thời gian và áp lực về tiến độ. Giờ đây khi mọi số liệu về con người và hoạt động sản xuất đều được ghi nhận và tính toán theo thời gian thực, việc tính lương và quản lý nhân sự trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Quy trình tổng quát
GIẢI PHÁP CHI TIẾT
Hoạch định nhận sự

Quản lý tuyển dụng, đào tạo

Quản lý hố sơ nhân sự (Tên, Liên hệ, Bằng cấp …)

Quản lý lương

Quản lý bảo hiểm, phúc lợi

Các báo cáo liên quan